Communistchina - Japan - Bass Tabs

bass
  4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
G|-----2-----0--4--0--0----|
D|--2-----2--------------3-|
A|-------------------------|
E|-------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
G|-----2-----0--4--0--0----|
D|--2-----2--------------3-|
A|-------------------------|
E|-------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|--------------0--------0-|------------2--------2-|
E|--2----------------------|3----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|--------------0--------0-|------------2--------2-|
E|--2----------------------|3----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|--------------0--------0-|------------2--------2-|
E|--2----------------------|3----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|--------------0--------0-|------------2--------2-|
E|--2----------------------|3----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|-------------------------|3-----1----------------|
E|--2-----5----------------|-----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|-------------------------|-----------------------|
E|--3-----5----------------|4----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-----2-----0--4--0--0----|--------------------------|
D|--2-----2--------------3-|---3--3-----------0---0p2-|
A|-------------------------|------------3--3----------|
E|-------------------------|--------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|--------------0--------0-|------------2--------2-|
E|--2----------------------|3----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|--------------0--------0-|------------2--------2-|
E|--2----------------------|3----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|--------------0--------0-|------------2--------2-|
E|--2----------------------|3----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|--------------0--------0-|------------2--------2-|
E|--2----------------------|3----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|-------------------------|3-----1----------------|
E|--2-----5----------------|-----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
G|-------------------------|-----------------------|
D|-------------------------|-----------------------|
A|-------------------------|-----------------------|
E|--3-----5----------------|4----------------------|
tabs and chords, guitar tabs, music transcription, music technology, deep learning, music information retrieval, transcribe into tabs & chords, chordify, music renditions, songsterr, reverbnation, tabulature, bollywood chords, ultimate guitar, yousician, guitar lessons, acoustic guitar, electric guitar, guitar tuner, 911 tabs