?????????? ?????? - ??????? - Guitar Tabs

Vasya V.
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|--------------0--------------------2-------|------------2--------------------0-------|
B|-----------2--------------------2----------|---------3--------------------0----------|
G|--------2--------------------3-------------|------2--------------------1-------------|
D|-----2--------------------4----------------|---4--------------------2----------------|
A|--0--------------------4-------------------|5--------------------2-------------------|
E|-------------------------------------------|-----------------------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|--------------0--------------------2-------|------------2--------------------0-------|
B|-----------2--------------------2----------|---------3--------------------0----------|
G|--------2--------------------3-------------|------2--------------------1-------------|
D|-----2--------------------4----------------|---4--------------------2----------------|
A|--0--------------------4-------------------|5--------------------2-------------------|
E|-------------------------------------------|-----------------------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|--6--6-----6--6-----6----|
D|--7--7-----7--7-----7----|
A|--7--7-----7--7-----7----|
E|--5--5-----5--5-----5----|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
E|-------------------------|
B|--5--5-------------------|
G|--6--6-----9-----9--9----|
D|--6--6-----9-----9--9----|
A|--4--4-----7-----7--7----|
E|-----------0-----0--0----|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|--3--3-----3--3-----3----|-----------------------|
G|--4--4-----4--4-----4----|3--3-----9-----9--9----|
D|--4--4-----4--4-----4----|4--4-----9-----9--9----|
A|--2--2-----2--2-----2----|4--4-----7-----7--7----|
E|-------------------------|2--2-----0-----0--0----|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
E|-------------------------|
B|--5--5-----5--5--5-------|
G|--6--6-----6--6--6-------|
D|--6--6-----6--6--6-------|
A|--4--4-----4--4--4-------|
E|-------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|--7--7-----7--7--7-------|-----------------------|
G|--7--7-----7--7--7-------|9--9-----9--9--9-------|
D|--7--7-----7--7--7-------|9--9-----9--9--9-------|
A|--5--5-----5--5--5-------|7--7-----7--7--7-------|
E|-------------------------|0--0-----0--0--0-------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|--6--6-----6--6--6-------|6--6-----6--6--6--6--6-|
D|--7--7-----7--7--7-------|6--6-----6--6--6--6--6-|
A|--7--7-----7--7--7-------|4--4-----4--4--4--4--4-|
E|--5--5-----5--5--5-------|-----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|--7--7-----7--7--7--7--7-|9--9-----9--7-----6----|
D|--7--7-----7--7--7--5--5-|9--9-----9--7-----6----|
A|--5--5-----5--5--5--5--7-|7--7-----7--5-----4----|
E|-------------------------|-----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--7----------------------|
A|--7----------------------|
E|--5----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|-------------------------|7--7--7--7-------------|
D|--7--7--7--7--4--4--4--4-|7--7--7--7--2--2--2--2-|
A|--7--7--7--7--4--4--4--4-|5--5--5--5--2--2--2--2-|
E|--5--5--5--5--2--2--2--2-|------------0--0--0--0-|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--7--7--7--7--4--4--4--4-|
A|--7--7--7--7--4--4--4--4-|
E|--5--5--5--5--2--2--2--2-|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|--7--7--7--7-------------|
D|--7--7--7--7--2--2--2--2-|
A|--5--5--5--5--2--2--2--2-|
E|--------------0--0--0--0-|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|5--5-------------------|
G|--6--6-----6--6-----6----|6--6-----9-----9--9----|
D|--7--7-----7--7-----7----|6--6-----9-----9--9----|
A|--7--7-----7--7-----7----|4--4-----7-----7--7----|
E|--5--5-----5--5-----5----|---------0-----0--0----|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
E|-------------------------|
B|--3--3-----3--3-----3----|
G|--4--4-----4--4-----4----|
D|--4--4-----4--4-----4----|
A|--2--2-----2--2-----2----|
E|-------------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|5--5-----5--5--5-------|
G|--3--3-----9-----9--9----|6--6-----6--6--6-------|
D|--4--4-----9-----9--9----|6--6-----6--6--6-------|
A|--4--4-----7-----7--7----|4--4-----4--4--4-------|
E|--2--2-----0-----0--0----|-----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|--7--7-----7--7--7-------|-----------------------|
G|--7--7-----7--7--7-------|9--9-----9--9--9-------|
D|--7--7-----7--7--7-------|9--9-----9--9--9-------|
A|--5--5-----5--5--5-------|7--7-----7--7--7-------|
E|-------------------------|0--0-----0--0--0-------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|--6--6-----6--6--6-------|6--6-----6--6--6--6--6-|
D|--7--7-----7--7--7-------|6--6-----6--6--6--6--6-|
A|--7--7-----7--7--7-------|4--4-----4--4--4--4--4-|
E|--5--5-----5--5--5-------|-----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|--7--7-----7--7--7--7--7-|9--9-----9--7-----6----|
D|--7--7-----7--7--7--5--5-|9--9-----9--7-----6----|
A|--5--5-----5--5--5--5--7-|7--7-----7--5-----4----|
E|-------------------------|-----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--7----------------------|
A|--7----------------------|
E|--5----------------------|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|-------------------------|7--7--7--7-------------|
D|--7--7--7--7--4--4--4--4-|7--7--7--7--2--2--2--2-|
A|--7--7--7--7--4--4--4--4-|5--5--5--5--2--2--2--2-|
E|--5--5--5--5--2--2--2--2-|------------0--0--0--0-|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--7--7--7--7--4--4--4--4-|
A|--7--7--7--7--4--4--4--4-|
E|--5--5--5--5--2--2--2--2-|

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|--7--7--7--7-------------|6----------------------|
D|--7--7--7--7--2--2--2--2-|7----------------------|
A|--5--5--5--5--2--2--2--2-|7----------------------|
E|--------------0--0--0--0-|5----------------------|
tabs and chords, guitar tabs, music transcription, music technology, deep learning, music information retrieval, transcribe into tabs & chords, chordify, music renditions, songsterr, reverbnation, tabulature, bollywood chords, ultimate guitar, yousician, guitar lessons, acoustic guitar, electric guitar, guitar tuner, 911 tabs